Khoa Kinh tế - QTKD
Giới thiệu về Khoa KT-QTKD

Ngày đăng: 28/03/2019

Cơ cấu tổ chức Khoa KT-QTKD

- Ban lãnh đạo: ThS. Lê Thị Thế Bửu – P.Trưởng Khoa phụ trách
- Đội ngũ giảng viên của Khoa:
1. TS. Đinh Thị Ngọc Quyên
2. ThS. Thái Minh Hiệp
3. ThS. Nguyễn Thị Kiều Trang
4. ThS. NCS. Trần Thị Tùng Quyên
5. ThS. Nguyễn Thu Hiền
6. ThS. Ngô Bảo Trang
7. ThS. Lâm Triệu Ngọc
8. ThS. Lê Thị Cảnh
9. ThS. Phan Thị Diễm – Thư ký

 

( BBT )
TIN LIÊN QUAN