GS.TS. Nguyễn Anh Tuấn Chức vụ: Hiệu trưởng
Trách nhiệm
1. Là người đại diện theo pháp luật thực hiện quản lý và điều hành các hoạt động của Trường theo các quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điều lệ Trường Đại học, Quy chế tổ chức hoạt động của Trường; Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
2. Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác sau:
2.1. Chủ trì xây dựng kế hoạch phát triển Nhà trường theo từng giai đoạn. Phê duyệt kế hoạch công tác hàng tháng của Nhà trường.
2.2. Chịu trách nhiệm công tác tổ chức bộ máy quản lý của Nhà trường; Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ dưới Ban Giám hiệu và quyết định điều chuyển giảng viên, nhân viên; Trực tiếp ký hợp đồng lao động với người lao động.
2.3. Phụ trách công tác đào tạo, quản lý đào tạo.
2.4. Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, công tác hợp tác quốc tế.
2.5. Trực tiếp ký các hợp đồng liên kết đào tạo.
2.6. Trực tiếp quản lý công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Nhà trường.
2.7. Phụ trách hoạt động của các hội đồng: Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Hội đồng tuyển dụng; Hội đồng thi đua - khen thưởng giảng viên, nhân viên; Hội đồng xét kết quả học tập và xét tốt nghiệp.
2.8. Trực tiếp chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng cơ bản.
Phụ trách các đơn vị
Phòng Đào tạo, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Xây dựng, Khoa Kế toán, Khoa Kinh tế - Tài chính – Ngân hàng, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Khoa học cơ bản.
Thông tin liên hệ
Email: nguyenanhtuan@quangtrung.edu.vn
Điện thoại: 0913.975.064
Th.S Bùi Thanh Đạo Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trách nhiệm
Giúp Hiệu trưởng quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường và trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác sau:
1. Phụ trách công tác đào tạo ngắn hạn, liên kết đào tạo, tuyển sinh.
2. Chỉ đạo công tác thanh tra, đảm bảo chất lượng giáo dục.
3. Phụ trách hệ thống mạng, thông tin, Website, ứng dụng công nghệ thông tin, thư viện.
4. Phụ trách công tác quan hệ doanh nghiệp.
5. Phụ trách công tác sinh viên, y tế, ký túc xá; Hoạt động của Hội đồng khen thưởng – kỷ luật sinh viên.
6. Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức các hoạt động Lễ, Hội truyền thống cấp trường.
7. Thay mặt Ban Giám hiệu giải quyết các vấn đề liên quan đến Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.
8. Thực hiện những công việc khác khi Hiệu trưởng yêu cầu.
Phụ trách các đơn vị
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học – Liên kết đào tạo, Trung tâm Quản trị mạng và Phát triển phần mềm ứng dụng, Tổ Thư viện, Phòng Công tác chính trị - Công tác sinh viên, Văn phòng Đảng uỷ – Công đoàn – Đoàn Thanh niên.
Thông tin liên hệ
Email: buithanhdao@quangtrung.edu.vn
Điện thoại: 0914.183.003
Võ Nguyễn Thanh Xuân Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trách nhiệm
Giúp Hiệu trưởng quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường và trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác sau:
1. Thực hiện công tác quản lý tài chính Nhà trường phù hợp với quy định của pháp luật và Hội đồng quản trị.
2. Phụ trách công tác về tiền lương, tiền công, bảo hiểm, trợ cấp xã hội, các chế độ chính sách đối với giảng viên, công nhân viên, sinh viên.
3. Chỉ đạo công tác lập kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy, học và làm việc.
4. Chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà trường và Nhà nước.
5. Chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống lụt bão, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.
6. Phụ trách công tác môi trường, cảnh quan.
7. Phụ trách hoạt động của Hội đồng xét nâng lương; Chỉ đạo tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm.
8. Thực hiện những công việc khác khi Hiệu trưởng yêu cầu.
Phụ trách các đơn vị
Phòng Kế hoạch tài chính, Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Quản trị - Thiết bị.
Thông tin liên hệ
Email: vonguyenthanhxuan@quangtrung.edu.vn
Điện thoại: 0905.092.326
 
THÔNG TIN THÊM
Giới thiệu về QTU
Phòng ban, Trung tâm
Khoa Đào tạo và nghiên cứu
Nhân sự