PGS. TS. Nguyễn Đình Phư Chức vụ: Hiệu trưởng
 
THÔNG TIN THÊM
Giới thiệu về QTU
Hội đồng quản trị
Phòng ban, Trung tâm
Khoa Đào tạo và nghiên cứu
Nhân sự