ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG
BAN GIÁM HIỆU
TS. Võ Ngọc Vĩnh Hiệu trưởng vongocvinh@quangtrung.edu.vn
Bà Võ Nguyễn Thanh Xuân P. Hiệu trưởng vonguyenthanhxuan@quangtrung.edu.vn
 
LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
ThS. Nguyễn Thanh Đạt Phó bí thư Đảng ủy nguyenthanhdat@quangtrung.edu.vn
ThS. Hoàng Vĩ Triều Chủ tịch Công đoàn Trường hoangvitrieu@quangtrung.edu.vn
ThS. Trần Thị Bích Thảo Bí thư Đoàn TNCSHCM Trường tranthibichthao@quangtrung.edu.vn
ThS. Trần Thị Xuân Quí Chủ tịch Hội Sinh viên Trường tranthixuanqui@quangtrung.edu.vn
 
CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
ThS. Đinh Văn Trọng P. Trưởng Khoa dinhvantrong@quangtrung.edu.vn
ThS. Đinh Xuân Hùng Tổ trưởng Tổ Khoa học Tự nhiên dinhxuanhung@quangtrung.edu.vn
CN. Nguyễn Khắc Huy Tổ trưởng Tổ GDTC-QP-AN nguyenkhachuy@quangtrung.edu.vn
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ThS. Nguyễn Văn Phong P. Trưởng Khoa nguyenvanphong@quangtrung.edu.vn
ThS. Phạm Vi Liên Tổ trưởng phamvilien@quangtrung.edu.vn
KHOA KINH TẾ - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
ThS. Huỳnh Ngọc Anh Thư P. Trưởng Khoa huynhngocanhthu@quangtrung.edu.vn
ThS. Lê Thị Thế Bửu Tổ trưởng lethithebuu@quangtrung.edu.vn
KHOA KẾ TOÁN
ThS. Đinh Thị Tuyết Diệu P. Trưởng Khoa dinhthituyetdieu@quangtrung.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Thanh Dung Tổ trưởng Tổ Kế toán Tài chính nguyenthithanhdung@quangtrung.edu.vn
ThS. Văn Hải Ngọc Tổ trưởng Tổ Kế toán Quản trị vanhaingoc@quangtrung.edu.vn
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ThS. Nguyễn Thị Kiều Trang P. Trưởng Khoa nguyenthikieutrang@quangtrung.edu.vn
ThS. Hoàng Kỳ Minh Tổ trưởng hoangkyminh@quangtrung.edu.vn
KHOA XÂY DỰNG
ThS. Phạm Đình Trung P. Trưởng Khoa phamdinhtrung@quangtrung.edu.vn
ThS. Lê Thành Tâm Tổ trưởng lethanhtam@quangtrung.edu.vn
KHOA NGOẠI NGỮ
ThS. Trần Thị Phương Thảo P. Trưởng Khoa tranthiphuongthao@quangtrung.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Phương Hồng Tổ trưởng nguyenthiphuonghong@quangtrung.edu.vn
 
CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Bà: Võ Nguyễn Thanh Xuân Kế toán trưởng, Trưởng phòng vonguyenthanhxuan@quangtrung.edu.vn
ThS. Lê Thị Hoan P. Trưởng phòng lethihoan@quangtrung.edu.vn
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
ThS. Hoàng Vĩ Triều Trưởng phòng hoangvitrieu@quangtrung.edu.vn
PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ & CÔNG TÁC SINH VIÊN
ThS. Nguyễn Văn Hiếu Trưởng phòng nguyenvanhieu@quangtrung.edu.vn
ThS. Hoàng Vĩ Triều P. Trưởng phòng hoangvitrieu@quangtrung.edu.vn
PHÒNG ĐÀO TẠO
ThS. Nguyễn Thanh Đạt P. Trưởng phòng - Phụ trách nguyenthanhdat@quangtrung.edu.vn
ThS. Đỗ Minh Đức P. Trưởng phòng dominhduc@quangtrung.edu.vn
PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
Ông. Bùi Xuân Hạnh P. Trưởng phòng buixuanhanh@quangtrung.edu.vn
VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY - CÔNG ĐOÀN - ĐOÀN THANH NIÊN
ThS. Trần Thị Bích Thảo Trưởng phòng - Chánh văn phòng tranthibichthao@quangtrung.edu.vn
 
CÁC TRUNG TÂM
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC & LIÊN KẾT ĐÀO TẠO (CIFT)
CN. Mai Hữu Tố P. Giám đốc maihuuto@quangtrung.edu.vn
TRUNG TÂM QUẢN TRỊ MẠNG & PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ỨNG DỤNG (CSN)
Ông Bùi Nguyễn Lợi P. Giám đốc buinguyenloi@quangtrung.edu.vn
TỔ THƯ VIỆN
ThS. Lương Thị Mộng Duyên Tổ trưởng luongthimongduyen@quangtrung.edu.vn
 
THÔNG TIN THÊM
Giới thiệu về QTU
Ban giám hiệu
Phòng ban, Trung tâm
Khoa Đào tạo và nghiên cứu