ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG
BAN GIÁM HIỆU
PGS. TS. Nguyễn Đình Phư Hiệu trưởng ndphu@qtu.edu.vn
TS. Trần Thị Việt Ngân P. Hiệu trưởng ttvngan@qtu.edu.vn
 
LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
ThS. Hoàng Thanh Lâm Chủ tịch Công đoàn Trường hoangthanhlam@quangtrung.edu.vn
ThS. Lương Tiến Vinh Bí thư Đoàn Trường luongtienvinh@quangtrung.edu.vn
 
CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU
KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH
ThS. Nguyễn Thị Thanh Dung P. Trưởng Khoa phụ trách nguyenthithanhdung@quangtrung.edu.vn
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
ThS. Lê Thị Thế Bửu P. Trưởng Khoa phụ trách lethithebuu@quangtrung.edu.vn
KHOA XÂY DỰNG
ThS. Nguyễn Văn Công P. Trưởng Khoa nguyenvancong@quangtrung.edu.vn
KHOA NGOẠI NGỮ - CNTT
ThS. Trần Thị Phương Thảo P. Trưởng Khoa phụ trách tranthiphuongthao@quangtrung.edu.vn
ThS. Hoàng Thanh Lâm P. Trưởng Khoa hoangthanhlam@quangtrung.edu.vn
 
CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
ThS. Đinh Tuyết Diệu Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng dinhtuyetdieu@quangtrung.edu.vn
Bà. Nguyễn Thị Phương Mai P. Trưởng Phòng nguyenthiphuongmai@quangtrung.edu.vn
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
ThS. Hoàng Vĩ Triều Trưởng phòng hoangvitrieu@quangtrung.edu.vn
Bà Nguyễn Thị Kim Chi P. Trưởng phòng nguyenthikimchi@quangtrung.edu.vn
PHÒNG CÔNG TÁC ĐẢNG
ThS. Huỳnh Ngọc Anh Thư P. Trưởng phòng huynhngocanhthu@quangtrung.edu.vn
PHÒNG ĐÀO TẠO - CÔNG TÁC SINH VIÊN
TS. Phan Văn Cảnh Trưởng phòng pvcanhdhqn@gmail.com
Ông Mai Hữu Tố P. Trưởng phòng maihuuto@quangtrung.edu.vn
PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
Ông. Đỗ Công Trạng P. Trưởng phòng docongtrang@quangtrung.edu.vn
 
CÁC TRUNG TÂM
TRUNG TÂM TUYỂN SINH
Ông Trần Văn Kha Giám đốc tranvankha@quangtrung.edu.vn
Ông Bùi Nguyễn Lợi P. Giám đốc buinguyenloi@quangtrung.edu.vn
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
ThS. Trần Thị Phương Thảo Giám đốc tranthiphuongthao@quangtrung.edu.vn
 
THÔNG TIN THÊM
Giới thiệu về QTU
Hội đồng quản trị
Ban giám hiệu
Phòng ban, Trung tâm
Khoa Đào tạo và nghiên cứu