ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG
BAN GIÁM HIỆU
TS. Võ Ngọc Vĩnh Hiệu trưởng vongocvinh@quangtrung.edu.vn
 
LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
TS. Võ Ngọc Vĩnh Bí thư Đảng ủy vongocvinh@quangtrung.edu.vn
ThS. Hoàng Thanh Lâm Chủ tịch Công đoàn Trường hoangthanhlam@quangtrung.edu.vn
ThS. Lương Tiến Vinh Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM Trường luongtienvinh@quangtrung.edu.vn
 
CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
ThS. Đinh Văn Trọng P. Trưởng Khoa phụ trách dinhvantrong@quangtrung.edu.vn
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ThS. Hoàng Thanh Lâm P. Trưởng Khoa phụ trách hoangthanhlam@quangtrung.edu.vn
KHOA KẾ TOÁN
ThS. Đinh Thị Tuyết Diệu P. Trưởng Khoa phụ trách dinhthituyetdieu@quangtrung.edu.vn
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ThS. Nguyễn Thị Kiều Trang P. Trưởng Khoa phụ trách nguyenthikieutrang@quangtrung.edu.vn
KHOA XÂY DỰNG
ThS. Phạm Đình Trung P. Trưởng Khoa phụ trách phamdinhtrung@quangtrung.edu.vn
KHOA NGOẠI NGỮ
ThS. Trần Thị Phương Thảo P. Trưởng Khoa phụ trách tranthiphuongthao@quangtrung.edu.vn
 
CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
ThS. Đinh Thị Tuyết Diệu Kế toán trưởng, Trưởng phòng dinhthituyetdieu@quangtrung.edu.vn
Bà. Nguyễn Thị Phương Mai P. Phòng nguyenthiphuongmai@quangtrung.edu.vn
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
ThS. Hoàng Vĩ Triều Trưởng phòng hoangvitrieu@quangtrung.edu.vn
PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG & CÔNG TÁC SINH VIÊN
ThS. Huỳnh Ngọc Anh Thư Trưởng phòng huynhngocanhthu@quangtrung.edu.vn
PHÒNG ĐÀO TẠO
Ông Mai Hữu Tố P. Trưởng phòng maihuuto@quangtrung.edu.vn
PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
Ông. Ngô Minh Tâm Trưởng phòng ngominhtam@quangtrung.edu.vn
Ông. Đỗ Công Trạng P. Trưởng phòng docongtrang@quangtrung.edu.vn
Ông. Trần Quốc Doãn Tổ trưởng tranquocdoan@quangtrung.edu.vn
 
CÁC TRUNG TÂM
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
ThS. Trần Thị Phương Thảo Giám đốc tranthiphuongthao@quangtrung.edu.vn
TRUNG TÂM CNTT & ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ
Ông Bùi Nguyễn Lợi P. Giám đốc buinguyenloi@quangtrung.edu.vn
TRUNG TÂM TUYỂN SINH
Ông Trần Văn Kha Giám đốc, Trợ lý hiệu trưởng tranvankha@quangtrung.edu.vn
ThS. Đinh Xuân Hùng Phó Giám đốc dinhxuanhung@quangtrung.edu.vn
TỔ THƯ VIỆN
ThS. Lương Thị Mộng Duyên Tổ trưởng luongthimongduyen@quangtrung.edu.vn
 
THÔNG TIN THÊM
Giới thiệu về QTU
Hội đồng quản trị
Ban giám hiệu
Phòng ban, Trung tâm
Khoa Đào tạo và nghiên cứu