THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG KH&CN CỦA TRƯỜNG
GIAI ĐOẠN 2007-2016
Khoa KT Khoa CNTT Khoa QTKD Khoa NN Khoa KH Cơ bản Khoa TC-NH Khoa Xây dựng Phòng CTCT-CTSV Tổng hợp
Nội dung Khoa KT Khoa CNTT Khoa QTKD Khoa NN Khoa KH CB Khoa KTTCNH Khoa XD Phòng CTCT-CTSV Tổng
Bài báo đăng trên tạp chí trong nước 10 4 3 6 5 19 29 76
Bài báo đăng trên kỷ yếu hội nghị trong nước 9 4 1 1 1 7 12 35
Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế 1 1 4 3 9
Bài báo đăng trên kỷ yếu hội nghị quốc tế 1 1 5 3 10
Đề tài đã và đang thực hiện 7 5 4   1 3 20
Bài giảng, giáo trình 7 3 7 1 18
Hoạt động KH&CN khác 3 3
Tổng 34 15 11 15 7 36 50 3 171
 
 
THÔNG TIN THÊM
Giới thiệu về hoạt động nghiên cứu khoa học
Hội đồng khoa học và Đào tạo
Tin tức và Thông báo
Mẫu văn bản nghiên cứu khoa học